Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

En tillbakablick

                                              Områdeskarta Fiber Falbygden
                 
2012 - 2013  FIBER ÖSTRA FALBYGDEN


Fiber Östra Falbygden ekonomisk förening bildades i ­januari 2012. Efter medlemsrekrytering, projektering och upphandlingar togs det första symboliska ”skop­taget” i december 2012. Från februari till september 2013 genomfördes plöjning, grävning och kanalisation medan huvudparten av fiberblåsning, svetsning och inkoppling av abonnenter gjordes under perioden augusti-­december. Fibernätet invigdes den 14 och 16 november 2013 och den allra sista inkopplingen gjordes den 20 december.
 
Projekteringen gjordes av Empower medan Schakt­teknik i Tidaholm var totalentreprenör med allt från plöjning och kanalisation till blåsning, svetsning och inmätning. Kommunikationsoperatör de första fem åren är Quadracom som därmed ansvarar för belysning och drift av nätet.
 
Samtliga leverantörer ovan har fått en stark och ­ovärderlig stöttning av föreningens medlemmar ­genom arbetsinsatser inom samtliga moment från till exempel projektering och planering till utstakning och assistens vid grävning. Organisationen har omfattat såväl styrelse, sockenansvariga och socken­ombud som s.k. Quadracomansvariga, installationsanvariga och många andra. Varje enskild medlem i den ekonomiska föreningen har i projektet engagerats för tre ideella arbetsdagar.
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Post- och Tele­styrelsen har delfinansierat nätet med ca 1/3 av totalkostnaden.
 
Genom färdigställandet av detta fiber­optiska nät har boende och företag på östra Falbygden genom eget initiativ, arbetsinsatser och finansiering skapat tillgång till framtidens digitala kommunikationsnät vilket redan från start ger tillgång till hastigheter på 1000 MBit/s.

2013 - 2014  BÖRSTIG OCH BRISMENE BREDBAND

Texten under bearbetning!

2016 - 2018

Tankar väcks angående förtätning av det befintliga nätet. En kartläggning av intresset, också innefattande förslag på utökning med flera närliggande socknar, påbörjades under 2016. Utbyggnadsprojektet beskrivs under rubriken "Utbyggnad 17 - 18".

Utbyggnadsprojektet kom att drivas i samarbete med grannföreningen Börstig och Brismene Bredband ekonomisk förening. Föreningen omfattar huvudsakligen socknarna Börstig, Brismene, Alvared, Hög, Bredene och Smula.

Samarbetet mellan föreningarna leder fram till att under 2017 inleds arbetet med att fusionera de båda föreningarna. Fusionen är slutbehandlad i Bolagsverket hösten 2018, och den nybildade föreningen antar namnet Fiber Falbygden ekonomisk förening. De båda ursprungsföreningarna Fiber Östra Falbygden (FÖF) och Börstig och Brismene Bredband (BBB) har tillsammans ca 385 medlemmar.

Utbyggnadsprojektet omfattar utbyggnad med ca 400 anslutningar i områdena Yllestad - inkl. tätorten Kättilstorp, Vistorp, Åsarp, Trädet, Humla och Fivlered samt förtätning inom föreningarna FÖF/BBB. Tillsammans med medlemmar från de båda ursprungsföreningarna har nu vår nybildade fiberförening Fiber Falbygden ca 800 medlemmar.